Privacy

Privacyverklaring - Rianne Kok

Uw privacy is belangrijk voor ons. Rianne Kok gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Rianne Kok verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze Privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden, hoe u uw privacygerelateerde rechten kunt uitoefenen en verstrekken wij andere informatie die voor u interessant kan zijn. De cookieverklaring beschrijft de cookies die we gebruiken. We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Voor vragen hierover kunt u   contact opnemen met Rianne Kok.

Contactgegevens

Contactpersoon: Rianne Kok
 info@riannekok.com

Rianne Kok is de verantwoordelijke partij in de zin van de AVG. Rianne Kok vindt het essentieel dat de persoonsgegevens van haar websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens betekent: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator, zoals een naam, identificatienummer (bijvoorbeeld een BSN), locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

Hoe Rianne Kok persoonsgegevens verzamelt

Rianne Kok verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Wanneer u deze website bezoekt
 • Wanneer u contact opneemt met Rianne Kok via e-mail of via het contactformulier op deze website
 • Wanneer u deze persoonsgegevens verstrekt aan Rianne Kok om mee te werken of deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten

Voor welke doeleinden Rianne Kok persoonsgegevens verwerkt

De primaire doelen waarvoor Rianne Kok persoonsgegevens verwerkt via deze website zijn:

 • Om te reageren op uw e-mail, vraag of verzoek
 • Om nieuwsbrieven of mailings te versturen waarvoor u zich heeft aangemeld
 • Om het gebruik van deze website te analyseren

Op welke rechtsgrond Rianne Kok persoonsgegevens verwerkt

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit artikel 6 AVG. Rianne Kok verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming. Toestemming moet vrijelijk gegeven, geïnformeerd en specifiek voor het verwerkingsdoel zijn. Daarnaast dient uw de verwerking door middel van een actieve handeling (ondubbelzinnig) goed te keuren. Dit kan bestaan uit het aanvinken van een checkbox, het indienen van een webformulier of een mondelinge acceptatie. Toestemming kan altijd ingetrokken worden. De verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden gebeurt op basis van toestemming welke specifiek voor dat onderzoek is gegeven (zie ook onder).

Welke persoonsgegevens Rianne Kok verwerkt

Rianne Kok verwerkt de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe u deze website gebruikt (bijv. Contactformulier):

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatie, functie
 • Interactiegegevens, bijvoorbeeld cookies (zie cookieverklaring) of informatie die u ontvangt wanneer u contact met ons opneemt
 • Informatieverzoeken, vragen, opmerkingen of eventuele klachten
 • Onderzoeksgegevens (zie hieronder)

Onderzoeksgegevens

Bij deelname aan onderzoek kan Rianne Kok persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of -vragen, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, functie, geboorteland, bijzondere persoonsgegevens data, gebruikersdata van websites en apps die in het kader van het onderzoek worden gebruikt. Welke gegevens in een specifiek onderzoek worden verwerkt, staat vermeld in een informatiebrief of privacyverklaring die in het kader van dat onderzoek wordt verstrekt. Onderzoeksgegevens kunnen worden gebruikt:

 • Om te beoordelen of u op basis van uw toestemming in aanmerking komt voor het onderzoek
 • Voor de onderzoeksdoeleinden zoals nader beschreven in de informatiebrief of de privacyverklaring die u ontvangt of kunt controleren voordat u besluit deel te nemen aan het onderzoek op basis van uw toestemming

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen, gegevens over de gezondheid of mentale toestand van deelnemers, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon en gegevens van criminele aard.

Rianne Kok kan bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Welke bijzondere categorieën persoonsgegevens in een bepaald onderzoek worden verwerkt, staat vermeld in een informatiebrief of privacyverklaring bij dat onderzoek. Rianne Kok verwerkt de gegevens die u haar in dat kader verstrekt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming en alleen voor dat doel. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Onder het kopje ‘Uw rechten’ leest u hoe u dat kunt doen.

Gegevens over personen jonger dan 16 jaar

In het kader van wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk dat Rianne Kok persoonsgegevens verzamelt van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Rianne Kok zal in die gevallen alleen gegevens verzamelen of verwerken met voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Verder heeft deze website niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders / voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Rianne Kok zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, stuur dan een e-mail naar info@riannekok.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde web fonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste web fonts in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een uniforme en aansprekende manier te presenteren. Volgens art. 6 Sect. 1 lit. e AVG, dit is een gerechtvaardigd belang. Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd. Lees hier meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg hier de gegevensprivacyverklaring van Google.

Cookies

Zie onze cookieverklaring.

Hoe lang Rianne Kok persoonsgegevens bewaart

Rianne Kok bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens door Rianne Kok met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op een andere manier gedeeld met of verstrekt aan derden. Rianne Kok mag uw (persoons) gegevens delen met derden als u bijvoorbeeld hiervoor persoonlijk toestemming heeft verleend of als dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In opdracht van Rianne Kok kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in (verwerkers)overeenkomsten. Als partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, dan worden er passende waarborgen getroffen.

Rianne Kok verstrekt persoonsgegevens aan handhavingsinstanties of fraudebestrijdingsorganisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De categorieën derde partijen waarmee Rianne Kok gegevens kan delen zijn:

 • Universiteiten
 • Onderzoeksgroepen

Hoe Rianne Kok persoonsgegevens beschermt

Rianne Kok behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk. Rianne Kok neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Rianne Kok deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden als dit gerechtvaardigd en met zorg geschiedt.

Uw rechten

Recht om uw toestemming in te trekken
Als een verwerking van EUR gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. De verwerking van uw gegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

Recht op inzage
U heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens  worden verwerkt. Als uw gegevens worden verwerkt, heeft u het recht op inzage in deze gegevens.

Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die door Rianne Kok verwerkt worden en die u betreffen te wijzigen of te rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens over te laten in- of aanvullen, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

Recht om vergeten te worden
In sommige gevallen heeft u het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie en systemen moeten wissen. U heeft het recht om te worden vergeten in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • Als de verwerking was gebaseerd op de grondslag toestemming en u uw toestemming intrekt, en we geen andere grondslag voor verwerking hebben
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
 • De bewaartermijn is verstreken

U heeft niet het recht om Rianne Kok te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, als Rianne Kok een wettelijke verplichting heeft om uw gegevens te verwerken, of als de gegevens nodig zijn om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op dataportabiliteit
Voor zover Rianne Kok uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat (digitaal bestand). U kunt ons ook vragen om de gegevens rechtstreeks aan een derde te verstrekken.

Indien u deelneemt aan onderzoek, richt uw verzoek met betrekking tot bovenstaande rechten dan tot de contactpersoon vermeld in de informatiebrief. In alle andere gevallen kunt u alle verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@riannekok.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Om uw privacy te beschermen dient u ervoor te zorgen dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse nationale toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Deze website bevat links naar andere websites die niet tot Rianne Kok behoren. Rianne Kok kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden omtrent de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@riannekok.com.

Wijzigingen

Rianne Kok behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij wijzigingen in het Privacy Statement die wij grootschalig achten, zullen wij dit gedurende een bepaalde tijd op deze website bekendmaken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 september 2020.